Obchodní podmínky eshopu

Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky kupujícího vůči společnosti Jipast akciová společnost /
dále jen Jipast a.s./ jako prodávajícího, přičemž předmětem kupních smluv je dodávka zboží nabízené společnosti Jipast a.s.
Tyto obchodní podmínky se upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník,  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Webový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jipast.cz  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky /dále jen webové rozhraní obchodu/.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 

1.Vymezení pojmů

Pod pojmem prodávající se rozumí společnost Jipast a.s., Vážní 400, 503 41 Hradec Králové. Pod pojmem kupující se rozumí právnická nebo fyzická osoba označená v záhlaví objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě potvrzení objednávky prodávajícím.
Pod pojmem adresa se rozumí sídlo společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2135.
Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, IČO: 25944711, DIČ: CZ25944711. Pod pojmem místo dodávky se rozumí adresa, tj. sídlo kupujícího, pokud není na objednávce výslovně uvedena jiná adresa dodávky.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,  je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva a její náležitosti

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží,  jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv s následujícími náležitostmi:

a) objednávkou kupujícího, která obsahuje následující údaje:
adresu prodávajícího a kupujícího, resp. adresu provozovny, kontaktní osobu oprávněnou vystavit objednávku ve jménu kupujícího, místo dodávky, jestliže se neshoduje s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, způsob dopravy, bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, číslo zboží dle eshopu, název zboží a jeho barvu, počet zboží, cenu za kus, cenu celkem.

b) potvrzením objednávky prodávajícím, včetně specifikace množství a typu zboží, ceny, dodacího termínu,  platebních podmínek, resp. jiných náležitostí. Prodávající zodpovídá za dodávku zboží  v rozsahu potvrzené objednávky a po potvrzení objednávky prodávajícím se smlouva /objednávka/ považuje za uzavřenou.

c) před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,  které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

d) kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku,  máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Zboží je možné zaslat zpět po předchozí písemné dohodě s prodávajícím a to nepoužité, nezničené a se všemi příslušnými doklady.
Vrácené zboží zaslané na dobírku, nebude převzato. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Částka za zaplacené zboží včetně běžných dopravních nákladů směrem k zákazníkovi bude vrácena do 14 dnů po obdržení vráceného zboží společností Jipast a.s. Odstoupí – li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Písemné stížnosti, které se týkají počtu kusů, hmotnosti nebo kvality je možné uplatnit do 3 dnů od převzetí zásilky.  Jinak jsou stížnosti ohledně zřejmých vad vyloučeny. Přičemž pro výpočet 3 dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,  které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,  které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů, jej není možné vrátit.
Od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,  pokud porušil jejich původní obal.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti  (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu),
právo na odstoupení vám nevzniká.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,  je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je – li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,
že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinnen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde: Odstoupení od smlouvy

4. Dodací podmínky

Objednávka je pro kupujícího závazná, pro prodávajícího se stává závaznou v rozsahu potvrzení objednávky. V případě, že prodávající nemůže dodat veškeré zboží, které objednávající objednal,  je prodávající povinen v potvrzení objednávky specifikovat termín dodání jednotlivého zboží.
Výrobky, které jsou skladem budou dodány nejpozději do 10 pracovních dnů.
Ostatní výrobky můžou mít dodací lhůtu několik týdnů dle výrobních možností. Orientační termín bude uveden v potvrzené objednávce.
Prodávající je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoliv nároků kupujícího na uplatnění případné škody způsobené zpožděním. Částečné dodávky jsou přípustné.
Některé zboží bude dodáváno v demontovaném stavu, balené v jednom nebo více kartonech. Servis záruční i pozáruční je zabezpečený pro všechny prodávané výrobky, jejichž funkčnost si tuto službu vyžaduje.
Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s.
Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost Jipast a.s. Zástavu nebo omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

5. Platební podmínky

Ceny v eshopu jsou uvedeny s DPH.  Cena, která je závazná pro obě strany, je cena, kterou prodávající potvrdí v objednávce kupujícího.
Prodávající je povinen po dodávce zboží vystavit a zaslat zálohovou fakturu nebo fakturu s náležitostmi faktury, nebo zaslat zboží na dobírku, popřípadě umožnit platbu v hotovosti při převzetí zboží.  Při prodlení s platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 31. dne po datu splatnosti faktury.  V případě soudních nebo mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni tyto náklady přeúčtovat odběrateli.  Ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího ve Vážní 400,  v Hradci Králové
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1085080349/0800 vedený u České Spořitelny

6. Dopravné

Kupující má právo zvolit si dopravu, kterou mu prodávající nabídne a to zda zboží bude dopraveno zásilkovou službou DPD,  Expres Van nebo Českou poštou, popřípadě vyzvednuto osobně.

Zboží přes DPD placeno dobírkou:

· do 10 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 175,- Kč

· u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně.

Zboží přes DPD placeno převodem:

· do 30 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 145,- Kč
· u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně a odeslané přes přepravní službu Expres Van.

Zboží odeslané přes Českou poštu:

· DOBÍRKA: cena zásilky 189,- Kč
· BANKOVNÍ PŘEVOD: cena zásilky 159,- Kč

Českou poštou posíláme zboží malého charakteru !

!! Z důvodu široké škály nabízeného zboží, nelze všechno zboží přes Českou poštu odeslat !! O tomto budete informováni v konečném potvrzení objednávky v kolonce ,,Způsob dopravy,,.
Zboží nad 30kg - přepravní služba Expres Van:

· Zásilky větších rozměrů budou dopraveny zásilkovou společností Expres Van
a cena za dopravu Vám bude sdělena v konečném potvrzení objednávky nebo předem po kontaktování na čísle 495 215 115 nebo na emailové adrese.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

7. Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy ( zejména ustanoveními §1914 a 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.)
Prodávající poskytuje záruku na kvalitu prodávaného zboží 2 roky ode dne převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Reklamace zjevných vad a poškození musí být kupujícím uplatněné stejně jako reklamace dodaného množství ihned při převzetí,
 nebo dodání zboží, a to jen písemně. Kupující zaznamená tuto skutečnost na dodacím listu. Reklamace skrytých vad a poškození je potřeba uplatnit do 3 pracovních dnů od zjištění poškození. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v případě odstranitelné závady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění se prodávající vyhrazuje přiměřený čas.
Záruka zaniká v následujících případech:
· neodbornou instalací, zacházením, obsluhou,
· porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku,
· používáním zboží v podmínkách, které nejsou k tomuto určeny
· používáním zboží k jiným účelům než je určeno
· zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
· vady vzniklé opotřebením a nedostatečnou údržbou
Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnosti zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.

Formulář pro reklamaci ke stažení zde: Reklamace

Reklamace spotřebního materiálu:
Náhrada (např. první duše do míčů Kin-ball) je v rámci zákaznického servisu hrazena dodavatelem (Jipast a.s.).
Každá následující je hrazena zákazníkem, jelikož se jedná o materiál, který se přirozeně opotřebovává provozem.  Z tohoto důvodu se na tento materiál nevztahuje 2-letá záruka. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

8.Nebezpečí poškození

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží přímo ve skladu prodávajícího nebo při převzetí zboží od dopravce. Kupující má povinnost zkontrolovat kvalitu a případné poškození zboží při jeho převzetí od dopravce.
V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s řidičem dopravce protokol o zjištěném poškození dodaného zboží minimálně na přepravním listu. V případě převzetí viditelně poškozeného balíku od dopravce
a nesepsání protokolu o zjištěném poškození, není možné zboží u dopravce reklamovat a tudíž ani firmou Jipast a.s. nebude reklamace uznána.

9. Výhrada vlastnictví

Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s.
Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost Jipast a.s.  Zástavu nebo omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

10. Vyšší moc

Jestliže vzniknou nějaké okolnosti, které neumožňují plné nebo částečné plnění kterékoliv ze smluvních stran,  jmenovitě požár, živelné pohromy, stávky, války nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách, termíny stanovené pro plnění závazků budou odloženy tak dlouho, dokud uvedené okolnosti a jejich následky působí.

11. Bezpečnost a ochrana dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování
a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jipast a.s. Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, nebo elektronickou formou .

Uživatelský účet
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.  Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet).
V případě, že webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá,
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu HW a SW třetích osob.

Ochrana osobních dat
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,
daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasílám informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Autorská práva

Veškeré obrázky, vzhledy výrobků, katalogové ilustrace, nabídky na internetu včetně popisů jsou výhradním vlastnictvím společnosti Jipast a.s.
Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou musí být předem písemně schváleno. Technické změny zobrazení a popisů jsou v důsledku neustálého vývoje výrobků možné kdykoliv.

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha,
IČ 000 20 869, internetová adresa: http:/www.coi.cz Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu  mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Platnost námi vytvořených cenových nabídek je 1 měsíc.

14. Závěrečná ustanovení

Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a bere na sebe závazek v plné míře je respektovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05. 2016
a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. K dispozici jsou v sídle spolenosti nebo v elektronické podobě na eshopech společnosti. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem . Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové,
Elektronické adresa: info@jipast.cz, telefon: 495 215 115.

V Hradci Králové dne 01.05. 2016